بستن

فایل ارائه وبینار آشنایی با مدیریت تغییر در ایزو 45001

این وبینار در تاریخ 1399/12/26 با همکاری شرکت صنایع ایمنی ارک و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تدریس جناب آقای دکتر سید شمس الدین علیزاده برگزار گردید.

 

شما از قسمت زیر می توانید فایل ارائه این وبینار را دریافت کنید.

 

فایل ارائه وبینار رانندگی تدافعی

این وبینار در تاریخ 1399/10/30 با همکاری شرکت صنایع ایمنی ارک و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تدریس جناب آقای مهندس مصطفی جوانمردی برگزار گردید.

شما از قسمت زیر می توانید فایل ارائه این وبینار را دریافت کنید.

فایل ارائه وبینار آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

این وبینار در تاریخ 1399/12/14 با همکاری شرکت صنایع ایمنی ارک و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تدریس جناب آقای دکتر سید شمس الدین علیزاده برگزار گردید.


شما از قسمت زیر می توانید فایل ارائه این وبینار را دریافت کنید.