بستن

اندازه گیری، ارزیابی و تفسیر نتایج عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بمنظور اگهی از خطرات محیط کار و ارائه ارهکارهای کنترلی بسیار اهمیت دارد. از این رو صنایع موظف هستند که با توجه به نوع صنعت خود در بازه های زمانی معین اقدام به اندازه گیری عوامل زیان آور نمایند. لذا شما به عنوان فردی که در حوضه بهداشت حرفه ای و ایمنی یا HSEمشغول به کار هستید یا کسب علم می کنید بسیار مهم است که تمام خطرات محیط کار خود را به درستی بشناسید و مدیریت کنید. از طرفی ممکن است شما به عنوان یک کارشناس در شرکت های اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار مشغول باشد. با شرکت کردن در وبینار فوق ما می توانیم به شما در شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و تفسیر نتایج عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار کمک کنیم.

سرفصل های دوره

      * اندازه گیری عوال زیان آور محیط کا
      * ارزیابی و تفسیر نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی 
      * پرسش و پاسخ

مخاطبان اصلی دوره

 1.  تمامی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع
 2.  تمامی بازرسان بهداشت حرفه ای و ادارات کار
 3.  تمامی دانشجویان بهداشت حرفه ای 
 4.  تمامی مدیران و کارفرمایان صنایع

 رزومه مدرس:

1- سوابق تحصیلی :

 1.  کارشناسی : مهندسی بهداشت حرفهای-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 88

 2.  کارشناسی ارشد : مهندسی بهداشت حرفهای-دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 91

 3.  دکتری تخصصی PhD :مهندسی بهداشت حرفهای-دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 97

2- کسب رتبه های علمی - آموزشی :

 1. دانشجوی ممتاز دکتری تخصصی مصوب شورای هدایت استعداد های درخشان وزارت بهداشت

 2. دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد مصوب شورای هدایت استعداد های درخشان وزارت بهداشت

 3. دانش آموخته رتبه دوم مقطع دکتری بهداشت حرفه ای با معدل 18.59 دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 97

 4. دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای با معدل 17.78 دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 91

 5. دانش آموخته رتبه دوم مقطع کارشناسی بهداشت حرفه ای با معدل 17.66 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 88

3- سوابق اجرایی : 

 1. سرپرست دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 2. کارشناس ارشد بهداشت حرفهای در سازمان وزارت دفاع به مدت 8 سال


* توجه قبلا وبیناری با همین عنوان توسط اقای دکتر مرادی برگزار شده که بیشتر روی صدای محیط کار تمرکز داشتند. در این وبینار سایر عوامل فیزیکی محیط کار مانند روشنایی و پرتو ها بحث خواهند شد.