بستن

مبانی و چارچوب مدیریت ریسک

انسان همیشه در فضای ابهام امیز زندگی کرده است. از این رو ریسک به معنای تاثیر عدم قطعیت (شرایط ابهام) بر اهداف در نظر گرفته می شود. سازمان ها نیز با عدم قطعیت های فراوانی رو به رو هستند و این عدم قطعیت ها می توانند به سازمان اسیب رسانده و منجر به پیامد های ناگوار شوند. بمنظور مدیریت این عدم قطعیت ها و پیشگیری از تاثیر آن ها بر اهداف سازمان لازم است که این عدم قطعیت ها مدیریت شوند.
 
مدیریت ریسک مفهومی است که در این راستا ایجاد شده است تا بتوان تاثیر عدم قطعیت ها بر اهداف را شناسایی کرد. این دوره با هدف آشنایی فراگیران با شناسایی و مدیریت ریسک های ایمنی سازمان طراحی شده است. در این دوره سعی خواهد شد تا فراگیران مدیریت ریسک های ایمنی را به صورت تئوری و عملی آموزش بیبینند.
 

مدرسین دوره:

این دوره با تدریس اقایان دکتر سید شمس الدین علیزاده، دکتر مصطفی پویاکیان، دکتر مهران قلعه نوی برترین اساتید کشوری این حوزه برگزار خواهد شد.
 

زمان برگزاری:

این دوره در 3 جلسه به شرح زیر برگزار خواهد شد:
 
جلسه اول: مبانی و چهارچوب مدیریت ریسک (ISO 31000:2018)
 
با تدریس دکتر سید شمس الدین علیزاده (رزومه مدرس)
 
جلسه دوم: دسته بندی و کاربرد تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 
 
با تدریس دکتر مصطفی پویاکیان (رزومه مدرس)
 
جلسه سوم: اجرای عملی ارزیابی ریسک در محیط کار
 
با تدریس دکتر مهران قلعه نوی (روزمه مدرس)
 

مخاطبین دوره:

مدیران و کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای
 
مدیران و کارشناسان HSE
 
محققین و مدرسین مدیریت ریسک
 
تمامی علاقه مندان حوزه مدیریت ریسک

فیلم کارگاه دوم