بستن

قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط

در تیرماه 1354 قانون تامین اجتماعی تدوین و تصویب و حایگزین قانون بیمه های اجتماعی شد. به موجب این قانون سازمانی به نام سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردید، این سازمان در قبال دریافت حق بیمه از کارگاه های تولیدی و کارفرمایان موظف شد در چارچوب قانون تامین اجتماعی پوشش های متنوعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، تامین درمان، بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری،... و نقص عضو را ارائه دهد.
ســازمان تأمین اجتماعی، به موجب اساس‌نامه و قوانین حاکم بر فعالیت آن، یک ســازمان بیمه‌گر اجتماعی اســت که مأموریت اصلی آن پوشــش کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. این ســازمان، یک نهاد عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل اخذ حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیســت. تکیه‌گاه اصلی این سازمان، مشارکت همه جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است. تعهدات این سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، برابر استانداردهای تعیین شــده از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA) تنظیم شده است و بالاترین حد این اســتانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارائه خدمات از سوی این سازمان را قانون تعیین کرده است.
 

استاندارد خاموش کننده های دستی

این استاندارد به بحث تجهیزات اطفاء حریق قابل حمل می پردازد، یکی از مهمترین و مشهورترین استاندارد های است که توسط سازمان آتش نشانی آمریکا منتشر شده است. در این استاندارد مسائل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله آن ها می توان به موارد ذیر اشاره کرد:
1. کلیات 
2. تشریع مراجع 
3. تعاریف
4. نیازمندی های عمومی 
5. انتخاب نوع خاموش کننده های قابل حمل 
6. نصب خاموش کننده های  قابل حمل 
7. بازرسی، نگهداري و تعمير و شارژ مجدد خاموش كننده هاي قابل حمل
8. تست هيدرواستاتيك
9. موارد تشريحي
10. نشانه گذاري پيشنهادي جهت نمايش قابليت و تناسب خاموش كننده با كلاسه بندي نوع آتش
11. انتخاب خاموش كننده
12. نحوه عمل و استفاده از خاموش كننده
13. توزيع و تقسيم
14. انتخاب تجهيزات اطفاء حريق مسكونی
15. کلاس بندي خاموش كننده ها و درجه بندي سيستم ها
16. شرايط انتخاب
17. دستورالعملهاي تعمير و نگهداري
18. مشخصات نوعي تجهيزات مستعد توليد كننده هواي خشك
19. مراجع اطلاعاتي
20. تعابير قانوني و رسمي
شما می توانید این استاندارد با ارزش را از لیمک زیر دانلود کنید.

استاندارد راه اندازی سیستم های پیشگیری از حریق و ایمنی

استاندارد NFPA 3 یک استاندارد برای راه اندازی سیستم های پیشگیری از حریق و ایمنی می باشد که توسط سازمان آتش نشانی آمریکا منتشر شده است. این استاندارد در کمیته فنی تست های یکپارچگی و راه اندازی توسعه یافته است. این استاندارد به مفاهیم رویه ای و مدیریتی سیستم های پیشگیری از حریق و ایمنی اشاره می کند.
در این سن به مواردی از جمله:
شناسایی اعضای تیم راه اندازی
صلاحیت اعضای تیم راه اندازی
نقش ها و مسئولیت های اعضای تیم در طول فرآیند راه اندازی 
مفاهیم راه اندازی از مراحل ابتدایی تا مراحل نهایی 
شما می توانید این استاندارد ارزشمند را از لینک زیر دانلود کنید.

کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش پنجم

دستیابی به سلامت حق اساسی آحاد جامعه ازجمله کارگران و کارکنان مشاغل مختلف است. رشته بهداشت حرف های به منظور تأمین این حق اساسی در جهت حرکت به سمت عدالت اجتماعی و حفظ کرامت اقشار زحمتکش جامعه فعالیت می نماید. بهداشت حرفه ای علم و فنی است که با پیشبینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شغلی، در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان تمام مشاغل تلاش می کند. مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های بهداشت حرفه ای در محیط های کاری کشور به عهده مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و از مهمترین سیاستهای اصلی بهداشت حرفه ای در ایران تحقق اهداف عالی بهداشتی اشاره شده در قانون اساسی کشور و تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و کیفیت نیروی انسانی جهت دستیابی به توسعه پایدار مندرج در سند چشمانداز توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و نقشه جامع علمی در بخش سالمت است. بر اساس آمارهای منتشره از مرکز آمار ایران، بالغ بر20 میلیون نفر شاغل در بیش از 3 میلیون واحد شغلی در حال فعالیت هستند که از این تعداد، عمدتاً 45 درصد نیروی کاردر بخش های خدماتی، 30 درصد در بخش کشاورزی و 25 درصد در بخشهای صنعتی شاغل هستند که به شکلهای مختلف در معرض عوامل زیان آور بهداشتی ناشی از فعالیت کاری قرار دارند.اندازهگیری مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار، پیشنیاز برنامه های مهمی چون تدوین و اجرای برنامه های کنترل عوامل زیان آور محیط کار، استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای در محیطهای کار(ISO45001) ، معاینات شغلی بدو استخدام و دورهای، تعیین صفت سخت و زیان آوری مشاغل، آموزش های بهداشت حرفه ای به شاغلین و درنهایت انتخاب و استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی است. پس از اندازه گیری های انجام شده برای ارزیابی نتایج، نیاز به معیارهای قضاوت خواهد بود. لذا تدوین حدود مجاز ملی برای آلاینده های محیط کار امری لازم و اجتناب ناپذیر است تا ضمن توصیه های لازم ضوابط مشخص و واحدی برای کنترل عوامل زیان آور محیط کار در اختیار ارائه کنندگان خدمات بهداشت حرفه ای، کارفرمایان، صاحبان مشاغل و صنایع و کارکنان قرار گیرد.از سال 1370 در راستای صیانت از سلامت شاغلین، وزارت بهداشت با جلب مشارکت گروهی از متخصصین بهداشت حرفهای کشور و بر مبنای منابع علمی معتبر بین المللی و در نظر گرفتن ملاحظات بومی، برای اولین بار اقدام به تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی نموده است. در طول دههای مراکز و سازمانهای قانونی و تحقیقاتی متعددی در کشورهای مختلف، حدود مجاز مواجهه شغلی را به صورت راهنما و کتاب ارائه نموده اند که عمدتاً در کشورهای مختلف دنیا موردپذیرش قرارگرفته و یا مبنایی برای تدوین استاندارد ملی بوده است. پس از تعیین و ابلاغ حدود مجاز مواجهه شغلی و بعد از دوره های زمانی مشخص به دلایلی ازجمله تغییر قوانین بین المللی یا ملی، دعاوی قضایی، تقاضای جامعه، تغییر و اصلاح فرایندهای تولید و سطح فناوری، اهمیت روزافزون معضلات جهانی نظیر مسائل زیست محیطی، ارتقاء سطح دانش و مهارتهای علمی درزمینه روش ها و فنون آزمایشگاهی، ارتقاء سطح فنون آماری مورد استفاده به ویژه در مطالعات اپیدمیولوژی، افزایش ارتباطات و تبادل اطالعات در بعد جهانی، تفاوتها در قابلیت تحمل ریسک و سهولت دسترسی به نتایج دادههای مربوط به حدود مجاز مواجهه شغلی سایر کشورها، لازم است که این حدود بر اساس تغییرات و اصلاحات مورد اشاره بازنگری شده و بهروز رسانی شوند. بررسی ها نشان می دهد حدود مجاز مواجهه شغلی با عناوین متنوع در کشورهای مختلف در دورههای زمانی بین 3الی 5 سال بازنگری میشوند. باتوجه به لازم الاجرا بودن این حدود مجاز در کشور، مطابق تبصره یک ماده واحده قانون اصالح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، ماده 85 قانون کارو سایر مقررات اشاره شده در بخش مستندات قانونی و استفاده از آن توسط کارشناسان، متخصصین و محققین به عنوان معیار قضاوت و تصمیمگیری در مورد سهم و نقش عوامل زیان آور شغلی در مدیریت ریسک محیط کار، اهمیت به روز رسانی آن دو چندان میگردد.


 ویرایشهای قبلی منتشرشده حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL)در کشور مربوط به سالهای 1374 ، 1382 ،1391و 1395بوده است و اینک ویرایش پنجم آن (1400) ارائه میگردد.بهم نظورتهیه ویرایش پنجم در گام نخست، بروز رسانی نسخه چهارم بر مبنای نسخه 2021-TLV منتشره توسط ACGIH در مرکز سلامت محیط و کار انجام شد. سپس یک فراخوانی عمومی با هدف ایجاد فرصت برابر همکاری و اعلام نظر برای کلیه متخصصین و افراد خبره علمی، اجرایی و صنعتی انجام شد. در مرحله بعد نظرات حدود 60 نفر از متخصصان درباره نسخه پیشنویس اولیه اخذ گردید و کارگروه های تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی با عضویت متخصصین و افراد خبره و باسابقه با رعایت سهم نسبی تخصص های موردنیاز تشکیل شد که شامل کارگروه: عوامل شیمیایی، سم شناسی و حدود مجاز مواجهه شغلی - وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نشانگرهای زیستی، عوامل بیولوژیکی، عوامل فیزیکی و ارگونومی تشکیل گردید. وظیفه اعضاء کمیته بررسی مستندات داخلی و بین المللی و ارائه نقطه نظرات در خصوص حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و ریسک فاکتورهای ارگونومی ترجمه شده و انطباق آن با شرایط کشور از نظر داشتن قابلیت اجرا و مقررات جاری بوده است. اعضای کارگروههای مذکور شامل اعضای هیئت علمی با رشته های مرتبط دانشگاهی، نمایندگانی از کارشناسان و بازرسان با تجربه وزارت بهداشت و نیز کارشناسان و خبرگان بخش صنعت و سازمانهای ذینفع بوده اند. مرکز سلامت و محیط و کار وزارت بهداشت و درمان وظیفه ترجمه متن، راهبری و هماهنگی های لازم بین کارگروهها و جمع بندی نتایج کار را عهده دار بوده است.تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل زیان آور باید اساساً منطبق بر پژوهشهای فراگیر و مستمر باشد. اما اغلب، محدودیتهای تحقیقاتی و مالحظات اجرایی این اجازه را نمی دهد که با موضوع، رویکردی کاملا پژوهش محور داشت. تجربیات کشورهای پیشرو و سازمانهای فراملیتی نیز بهطور مطلق منطبق و متکی بر پژوهشهای خود آنان نیست بلکه با بهرهگیری از نتایج کار محققین در سراسر دنیا و تجربیات میدانی و اجرایی و با در نظر گرفتن ملاحظات محلی حدود مجاز را برای عوامل زیان آور تدوین و منتشر می کنند. منبع اصلی در ویرایشهای قبلی و اخیر کتاب حدود مجاز مواجهه کشور اقتباسی و با محوریت راهنمای حدود مجاز مواجهه از انتشارات ACGIH بوده است. این راهنما صراحت دارد که در حدود مجاز تعیین شده صرفاً ملاحظات اثر بر سلامت عوامل زیان آور مدنظر قرارگرفته است و مالحظات اقتصادی و فناوری و قانونی و ویژگیهای بومی کشورها در آن لحاظ نشده است. بدین جهت در سال 1398 مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تصمیم گرفت که با رعایت سه رویکرد: اقتباس، پژوهش محوری و اجماع علمی صاحب نظران به بازنگری حدود مجاز مواجهه شغلی بپردازد. درهرحال پایه اصلی تدوین ویرایش جدید، با رعایت قالب اصلی ویرایشهای قبلی کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی بوده است و با در نظر گرفتن موارد زیر تدوین گردید:
· کتاب "حدود مجاز مواجهه شغلی" ویرایش چهارم، انتشار سال 1395
 · استفاده از فهرست آخرین حدود مجاز شغلی سازمانهای ACGIH :،NIOSH،OSHA استانداردهای اتحادیه اروپا و حدود مجاز کشورهای ژاپن
· استفاده از منابع علمی نو و معتبر بینالمللی و نتایج آخرین مطالعات در کشورهای دیگر
· بهرهگیری از یافته ها و مدلهای میدانی از مطالعات کاربردی توسط محققان داخلی
· استفاده از پایگاههای اطالعات معتبر بینالمللی
· در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، فناوری، اجتماعی و راهبردهای مصوب بالادستی کشور
· در نظر گرفتن وسعت و خصوصیات جامعه کارگری در مواجهه با عامل زیان آور
· در نظر گرفتن پیمان ها و قوانین ملی و بین المللی مرتبط
· در نظر گرفتن ماموریت ها و چشم اندازهای متفاوت متاثر از مسئولیت های مشترک با سازمانهای بین المللی و بین دولتها
کتاب حاضر تحت عنوان "حدود مجاز مواجهه شغلی" میتواند به عنوان مبنایی برای سالم سازی محیط کار و تأمین سلامت شاغلین مورد استفاده متخصصین بهداشت حرفه ای قرار گیرد. بنابراین استفاده و تفسیر حدود مجاز مزبور، محدود به کسانی است که دانش لازم را برای آن آموخته باشند و از محدودیت هایی که ممکن است در حاالت مختلف عملی پدید آید آگاهی داشته و بتوانند تفسیر صحیحی از تطابق این حدود مجاز با آلودگی محیط کار به دست آورند. مطالعه اسناد و مدارکی که بر پایه آن حدود مجاز وضع گردیده میتواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد. جهت استفاده از این کتاب لازم است مقدمه هر بخش را به دقت مطالعه و در موارد ضروری با متخصصین مربوطه مشورت نمایند. بدیهی است که مسئولیت عواقبی که از کاربرد غیر صحیح این حدود مجاز به وجود آید و یا احیاناً>> مربوط به حاالت استثنایی و بسیار نادر باشد به عهده مرکز سلامت محیط و کار نخواهد بود. کتاب <<حدود مجاز مواجهه شغلی>> هر دو تا سه سال یکبار مطابق با مقتضیات و اولویت های کشوری مورد تجدید نظر قرار می گیرد. لذا کلیه اسناد و مدارک به دست آمده در ارتباط با تأیید یا رد موارد اعالم شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید در چاپ بعدی ملحوظ خواهد شد.رعایت حدود مجاز اعلام شده در این کتاب برآوردی از وضعیتی است که در آن شرایط اختلال فیزیولوژیک یا بیماری مشهودی برای شاغلین در محدوده های اعلام شده حادث نگردد. لیکن باید توجه داشت که شرایط جسمانی و زمینه های فردی شاغلین متفاوت است و این حدود بیان کننده مرز حقیقی بین سالمت و خطر نیست به همین منظور در اغلب موارد حد مراقبت نیز تعریف گردیده است.به نظر میرسد اگر شاغلین روزانه 8 ساعت و 40 ساعت کار هفتگی با حدود تعیی نشده مواجهه داشته باشند با سطح اطمینان قابل قبولی برای سنوات کاری و بعد از آن سالمت آنان تأمین میگردد.کتاب بازنگری شده حاضر، حاصل بیش از دو سال کار مداوم و پیگیر مرکز سالمت محیط و کار با مشارکت اعضاء کارگروه های علمی مرتبط بوده است که به جامعه متخصصین و شاغلین پر تالش کشور تقدیم میگردد و امید است مورد توجه و عنایت خداوند متعال قرار گیرد. از کلیه همکاران محترم استدعا داریم که نظرات اصلاحی و پیشنهادی خود را به مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس تهران، شهرک قدس، میدان قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان ایوانک شرقی، وزارت بهداشت و درمان، ارسال نمایند. این نظرات میتواند شامل اصلاح توضیحات علمی کتاب و پیشنهاد تعدیل یا ایجاد حدود مجاز عوامل زیان آور باهدف بومی سازی انجام شود.خواهشمند است نظرات خود را بصورت خلاصه ی مدیریتی، پیشنهادات، دالیل توجیهی (حداکثر در 10 صفحه) و منابع مورد استفاده به صورت پیوست ارسال نمائید. نظرات واصله در کارگروه تخصصی مربوطه بررسی و در صورت تصویب، در نسخه بالفصل بعدی ارائه میگردد. نظرات مصوبی که امکان تحقق آنها در بازه کوتاه فراهم نیست در صورت تصویب و قابل اجرا بودن در نسخه های آتی ارائه خواهد شد.

سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت زیست محیطی 

دستیابی به تعادل میان محیط زیست، جامعه و اقتصاد براي برآوردن نیازهاي امروزی بدون به خطر انداختن توانایی نسل هاي بعدي براي برآوردن نیازهایشان ضروري است. توسعه پایدار به عنوان یک هدف با تعادل سه رکن پایداري به دست می آید.  
با افزایش قوانین سخت، فشار بر محیط زیست به دلیل آلایندگی، استفاده ناکارا از منابع، مدیریت نامناسب ضایعات، تغییر آب و هوا، تخریب اکوسیستم ها و از دست رفتن تنوع زیست محیطی انتظارات اجتماعی براي توسعه پایدار، شفاف سازي و پاسخ گویی افزایش پیدا کرده اند.  
این امر سازمان ها را بر آن داشته با هدف کمک به ارکان توسعه پایدار با پیاده سازي سیستم هاي مدیریت زیست محیطی رویکردي سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی داشته باشد.  

ایمنی در تونل سازی

به استناد مواد (85) و (86) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایمن سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، "آیین نامه ایمنی در تونل سازی " در جلسه مورخ 1399/05/20 "شورای عالی حفاظت فنی" تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد شده است

آیین نامه ایمنی در جایگاه های سوخت

به استناد مواد (85) و (86) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایمن سازی محیط کار در جایگاه های عرضه سوخت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، "آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت" در جلسه مورخه 1398/05/14 " شورای عالی حفاظت فنی " تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد شده است.

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین نحوه پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده 89 قانون کار در جلسه مورخ 1399/07/22 "شورای عالی حفاظت فنی" تدوین و توسط شورا پیشنهاد شده است.

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور پیمانکاری

این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مورخ 3/12/1388 شورای عالی حفاظت فنی که در تاریخ 5/3/1389 به تصویب وزیران تعاون، کار و رفاع اجتماعی رسیده تهیه شده است.

آیین نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه ها

هدف از این آیین نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه ها

هدف از تدوين اين آيين نامه به روز رساني و تطبيق مواد آن با شرايط روز صنايع، پيشرفت تكنولوژي وايمن سازي محيط كارگاه ها به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارت مالي و حفظ و صيانت نيروي كار و منابع مادي مي باشد.

این آیین نامه از 5 فصل و 119 ماده به شرح زیر تشکیل شده است:
فصل اول: نعاریف و اصطلاحات
فصل دوم:قررات عمومی
فصل سوم:سیم کشی
فصل چهارم:تجهیزات الکتریکی 
فصل پنجم:سایر مقررات
شما می توانید با استفاده از لینک زیر این آیین را دریافت کنید.

آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

قسمت اول

ماده 1 - تمام قطعات متحرک خارجی موتور ها وسایلی که برای انتقال نیرو بکار میرود و همچنین کلیه قسمتهای خطرناک ماشینها که در حال کار میباشند باید دارای حفاظ باشند مگر وقتی که ساختمان ماشین طوری باشدکه تصادم اشیاء یا اشخاص قطعات متحرک غیر ممکن باشد.

فصل اول: مقررات کل

ماده 2 - در تهیه و ساخت حفاظها باید نکات زیر مراعات گردد:
الف : عمل آنها مؤثر و قابل اطمینان باشد.
ب : از دسترسی بقسمت های خطرناک ماشین در موقع کار جلوگیری نماید.
ج : برای متصدی دستگاه در هنگام کار ناراحتی و مانعی ایجاد نکند.
د : حتی الامکان موجب نقصان محصول نگردد.
ه : عمل آن بطور خودکار یابا حداقل کوشش انجام گیرد.
و : متناسب با نوع ماشین و کار آن انتخاب شود.
ز : مانع روغن کاری ، آزمایش ، تنظیم و تعمیر ماشین نگردد.
ح : برحسب نوع ماشین و شرایط کار آن دوام و استقامت لازم را دارا باشد.
ط : دارای ناهمواری ، زبری زوایای برنده و زوائد نیز نباشد تا ایجاد خطراتی ننماید.
ی : بالاخره حفاظ باید بطرزی تهیه شده باشد که از بروز هر گونه خطری جلوگیری نماید.

فصل دوم – جنس حفاظ ها

ماده 3 - حفاظها یا پوشش ها ممکن است از مصالح زیر ساخته شده باشند.
الف : از اجزاء فلزی ، قطعات ریختگی ، ورق آهن پر یا مشبک ، فلز رخدار یا توری فلزی که روی قابی از نبشی لوله یا میله سوار شده باشد.
ب : از چوپ ، پلاستیک یا مصالح دیگری که مناسب با وضع کار باشد.

فصل سوم – نصب

ماده 4 - کلیه حفاظ باید بطور محکم بماشین یا کف کارگاه یابدیوار یا سقف نصب شده و در موقع کار ماشین حتماَ در محل خود قرار گرفته باشند.

فصل چهارم – قاب و پوشش آن

برای ساختمان حفاظها لازم است مقررات ذیل رعایت گردد مگر آنکه با مقررات آئین نامه های دیگر مغایرت داشته باشد.
الف : حفاظهای کوچک
ماده 5 - حفاظ کوچک حفاظی را گویند که ارتفاع آن از سطح زمین از 75 سانتیمتر کمتر بوده و سطح آن از یک متر
مربع تجاوز نکند قاب این نوع حفاظها باید حداقل از میله گرد10 میلیمتری یا نبشی 3×20×20 میلیمتر یا از نیمرخهای دیگر که دارای مقاومت هائی نظیر آنها باشندساخته شود.
ب : حفاظها قید دار
ماده 6 - برای تأمین استحکام و جلوگیری از لرزش این نوع حفاظها بایستی تعداد لازم قید ووسائل اتصال حفاظ بماشین و ساختمان را درتمام ارتفاع در نظر گرفت.
در هر صورت فاصله این قیدها نباید از 90 سانیتمتر تجاوز کند.
ماده 7 - حفاظهائی که ابعاد آنها بیشتر از ابعاد ماده 5 باشد قاب آنها بایستی حداقل از میله گرد 1 چهارم اینج یا از نبشی 3×25×25 میلیمتر یااز نیمرخهای دیگری که دارای مقاومتی نظیر آنها باشند ساخته شود.
ج : حفاظهای بدون قید
ماده 8 - در موقعی که حفاظ بدون قید روی زمین یا سکوی کار نصب شده قاب حفاظ را ممکن است ازنبشی 4 یا لوله 1 دوم اینچ یا نیمرخ های دیگری که مقاومتی نظیر آنها دارند تهیه نمود.
ماده 9 - حفاظ های مکعبی شکل بایستی لااقل چهار گوشه آن را دارای پایه های قوی تری باشند که بتوان بآسانی آنها را بزمین محکم کرد.
ماده 10 - حفاظهای استوانه شکل باید حداقل بوسیله 3 پایه بزمین متصل شوند.
د : اتصالات
ماده 11 - تمام قطعات حفاظها را باید باوسایلی بهم متصل کرد که مقاومت آنها کافی و متناسب با ابعاد اجزاء حفاظ باشد.
 

فصل پنجم - حفاظ تسمه های افقی سقفی

ماده 12 - قاب تسمه رنجیر کابل افقی که در ارتفاع بیش از 2/6 مترازکف کارگاه یاسکوی محل کار قرار گرفته باید از نبشی هائی با حداقل ابعاد زیر ساخته شده باشد:
الف : نبشی 5×25×25 میلیمتر برای کابلها زنجیر و یاتسمه هائی که عرض آنها کمتر از 25 سانتیمتر باشد.
ب : نبشی 6×50×50 میلیمتر برای تسمه هائیکه عرض آن بیش از 60 سانتیمتر باشد.
ج :نبشی 6×40×40 میلیمتر برای کابلها زنجیر ویا تسمه هائی که عرض بیش از 35 تا60 سانتیمتر باشد.
د : نبشی 10×80×80 میلیمتر برای تسمه هائی که عرض آن بیش از 60 سانتیمتر باشد .
ماده 13 - قاب حفاظها ئیکه از تسمه های آهنی درست شده باشد باید حداقل دارای ابعاد زیر باشد:
الف : 6×38 میلیمتربرای کابل وزنجیر و همچنین تسمه هائی که عرض آن تا 25 سانتیمتر باشد.
ب : 8×50 میلیمتر برای تسمه هائی که عرض آنها از 25تا35 سانتیمتر باشد.
ج : 10×50 میلیمتر برای تسمه هائی که عرض آنها از 35 تا60 سانتیمتر باشد.
د : 10×65 میلیمتر برای تسمه هائی که عرض آنها بیش از 60 سانتیمتر باشد.
 
ماده 14 - کلیه حفاظها باید مجهز بتعداد کافی قید و اتصال لازم برای تأمین استحکام و مقاومت باشد.
 

قصل ششم – پوشش قاب ها

ماده 15 - اگر پوشش حفاظها از وزق آهن ساخته شود باید حداقل دارای 0/8 میلیمتر ضخامت باشد برای ورقهای مشبک حداقل یک میلیمتر و برای ورقهای رخ داده شده حداقل 1/25 میلیمتر ضخامت در نظر گرفته شود و اگر از توریهای فلزی ساخته شده باشد قطر مفتولهای آن حداقل
1/5 میلیمتر باشد.
ماده 16 - بجای پوششهای ذکر شده در ماده 15 میتوان پوششهائی از نوع و جنس دیگر و یا مقاومتی معادل مقاومت پوششهای مذکور برای همان مقدار سطح حفاظ بکار برد.
 

فصل هفتم – توریهای فلزی

ماده 17 - توریهای فلزی باید طوری ساخته شده باشند که مفتولهای آن در نقاط تقاطع بوسیله جوش دادن یا لحیم کردن یاگالوانیزه کردن بطور محکمی بهم متصل شده باشند مگر آنکه دارای چشمه های لوزی یا چهار گوش بابعاد کمتر از 20 میلیمتر بوده و قطر مفتول آن 2 میلیمتر باشد.
 

 فصل هشتم – نصب

ماده 18 - شبکه های فلزی باید بوسیزله پیچ ، پیچ و مهره ، جوش یا جوش نقطه به آهن نبشی قاب حفاظ بطور محکم نصب شده باشند.
ماده 19 - برای توریهائیکه از مفتول 2 میلیمتر درست شده وچشمه های آن بیشتر از 20 میلیمتر نمیباشد وهمچنین برای توریهای ضخیم تر میتوان از قابهای مفتولی یا لوله ای استفاده کرده و توری را دور آن بگردانند میتوان روی قسمت پیچیده شده از ورق خم کرده پوشانیده یا بوسیله بست توری را بقاب محکم نمود.
 

فصل نهم – چشمه های توری فلزی

ماده 20 - در موقعی که حفاظها یا حصار ها باقسمت متحرک ماشین بیش از 10 سانتیمتر فاصله ندارند ابعاد چشمه توریها نباید بیش از 6 میایمتر باشد.
ماده 21 - درصورتیکه فاصله بین حفاظ و قسمت متحرک ماشین بیش از 10 سانتیمتر باشد سطح چشمه هایاسوراخها نباید از 13 سانتی متر مربع تجاوز کند.
 

فصل دهم – ارتفاع حفاظها

ماده 22 - ارتفاع حفاظهای نرده ای از کف کارگاه ( غیر از
موارد استثنائی وشرائط خاص) نبایستی کمتر از 1/80 متر باشد.
 

فصل یازدهم – فاصله بین حفاظها از کف کارگاه

ماده 23 - درصورتیکه خطر تماس وبرخورد باقسمتهای متحرک ماشین درپیش نباشد بهتر است.
برای تأمین نظافت محوطه کارگاه فاصله ای بارتفاع تقریبی 15 سانتیمتر بین قسمت تحتانی حفاظ و کف کارگاه پیش بینی شود.

فصل دوازدهم – ( حفاظ خودکار)

ماده 24 - در ماشینهای خودکار چنانچه مقدور باشد بهتر است ضامن هائی تعبیه تاموقعی که درب حفاظ باز است راه انداختن ماشین غیر ممکن باشد.
 

فصل سیزدهم - حفاظهای ناودانی شکل (سپری)

ماده 25 - حفاظهای ناودانی شکل باید با همان مصالحی که در مورد توری های مذکور در فصل ششم قسمت اول مشخص شده ساخته شوند.
ماده 26 - لبه حفاظ ها باید صاف بوده و درصورتیکه ابعاد حفاظ مقتضی باشد این لبه ها راروی خودش خم کرده یالبه آنرا روی مفتول آهن یا آهن تسمه یا آهن نبشی برگردانده محکم کنند.
 

فصل جهاردهم - حفاظ های چوپی(مصالح)

ماده 27 - چوپی که برای ساخت حفاظ بکار میرود باید سالم محکم باشد.
ماده 28 - حفاظ های چوپی باید بوسیله (پیچ گوشتی ،میخ چوپی ، میخ آهنی ، پیچ و مهره ) بهم متصل گردد سختی استحکام آنهاباید برمبنای حفاظهای فلزی وطبق دستور فصل
اول تا نهم باشد.
 

قسمت دوم – حفاظ برای وسایل ناقل نیرو ( ترانسمیسیون)

فصل اول تأسیسات انتقال حرکت در محوطه بسته

ماده 29 - وقتی که محور های انتقال ، تسمه ها، فلکه ها در محوطه بسته مانند زیرزمین کانالهای روبسته یا اطاقهای جداگانه قرار داسته باشند در صورتیکه واجد شرایط زیر باشند احتیاجی بحفاظ گذاری ندارند.
الف : درب ورودی زیرزمین یا کانالهای قابل قفل شدن بوده و بتوان ازورود اشخاص غیر مجاز جلوگیری نمود.
ب : ارتفاع آزاد راهرو از کف تا سقف یا قطعات متصل بسقف کمتر از 1/70 متر باشد.
ج : زیرزمین دارای روشنایی کافی بوده و کف محل آن خشک و هموار باشد تامزاحمتی برای عبور و مرور ایجاد ننماید.
د : محل عبور کارگران مأمور روغن کاری طوری محافظت شده باشد که ازبروز هرنوع حادثه جلوگیری بعمل آید.

فصل دوم : محورهای ناقل حرکت ( ترانسمیسیون )

حفاظ محورهای ناقل افقی
ماده 30 – تمام قسمتهای لخت میله ها و محورهای ناقل که در ارتفاعی کمتر از 2/60 متر از کف کارگاه باسکوی محل کار قرار دادند ( باستثای محلهای مخصوص گریسکاری یا محل تنظیم درموقع کار) باید طبق قسمت ها وسایل زبرحفاظ گذاری شود.
الف : بوسیله پوششی که محور ناقل را از هر طرف احاطه کرده باشد.
ب : بوسیله پوشش های سپری شکا که بالا و دروطرف یا زیرو درو طرف محور ناقل را بنابمقتضیات محل نصب بپوشانند ابعاد محفظه ها در مورد محور های ناقل سقفی باید حداقل دوبرابر قطر محور انتخاب شود و در محورهای ناقل زمینی ارتفاع زیر محفظه تا کف کارگاه نباید کمتر از 15 سانتیمتر باشد.
ماده 31 - حفاظ های محورهای ناقل افقی هم باید طبق مقررات فصل اول تا چهاردهم این آئین نامه باشند همچنین ممکن است برای این کار نرده هائی که 30 تا50 سانتیمتر از اجزاء متحرک فاصله داشته باشند بکار برد.
 
 

فصل سوم : محورهای ناقل سقفی

ماده 32 - محورهای ناقل که در بالای راهروها قر ارگرفته اند اگر در ارتفاعی کمتر از 2 متر از حد مجاز ارتفاع بارگیری وسائط نقلیه که از زیر آن عبور میکنند قرار گرفته باشند باید بطور مناسبی حفاظ گذاری شوند.
 

فصل چهارم : کلیه محورهای ناقل که زیر ماشین قرار دارند

ماه33 - کلیه محورهای ناقل که درزیر ماشینها قرار گرفته اند
باید دارای روپوشی باشند که کاملاَ آنرا بپوشاند ممکن است از روپوشهای سپری شکل نیز استفاده نمود.
ماده 34 - اگر محور ناقل نزدیک کف کارگاه قرار گرفته باشد کناره حفاظ سپری شکل آن تا فاصله 15 سانتیمتری کف کارگاه ادامه پیدا کند.
ماده 35 - کناره حفاظ سپری شکل باید حداقل به اندازه قطر محور بوده و در هر صورت این اندازه نبایستی کمتر از پنج سانتیمتر باشد.
ماده 36 - حفاظ ها باید طبق مقررات فصل اول تا چهارم این آئین نامه تهیه شوند.
 
(حفاظ محورهای ناقل عمودی یا مورب)
ماده 37 - کلیه محورهای ناقل قائم یا مورب که حداقل تا ارتفاع 2/6 متر از کف کارگاه یا سکوی کار قرار دارند بایستی طبق مقررات مواد 2 تا 8 حفاظ ثابت گذاشته شده یا محصور گردند ( بجز محلهای مخصوص سرویس)

محورها

فصل پنجم : حفاظت انتهای محورها

ماده 38 - انتهای برجسته محورهای ناقل باید بوسیله کلاهک های حفاظتی پوشانده شود.

فصل ششم : پیوشت ها ( اتصالات محورها )

ماده 39 - پیوست های ساده باید استوانه آی ظکل و بدون هیچگونه زائده بر آمدگی باشند.
ماده 40 - پیوستهای محورهای ناقل که تا ارتفاع 2/60 متر یا کمتر از کف کارگاه یا سکوی محل کارقرار گرفته اند باید بطور مناسب حفاظ گذاری شوند.

فصل هفتم : پیچهای اتصال ،گاوه ها، خارها ، زواید وشیارهای جای گاوه

ماده 41 - تمام پیچهای اتصال قطعات متحرک را نسبت به محل استعمالشان ممکنست از پیچهای خزینه ای انتخاب کرده و یا روی آن را حفاظ گذاری نمود.
ماده 42 - کلیه پیچها، گاوه ها ، روغندانها و تمام زواید قسمتهای دوار باید در خزینه یا فرو رفتگی های قطعه دوار جاسازی شود بطریقی که باعث بروز حادثه نگردد.
ماده 43 - دنباله شیارهای گاوه باید موقتاَ پوشیده یا حفاظ گذاری شود.

قسمت سوم : ناقلهای اصطکاکی ( کلاج )

فصل اول :

ماده 44 - کلیه ناقلهای اصطکاکی باید محفوظ نگهداشته شوند ، تمام ناقلهای اصطکاکی بازوئی ، شعاعی یا صفحه ای بایستی بوسیله محفظه های مخصوصی پوشیده شوند.
ماده 45 - کلیه کلاچها و فلکه های آن که دارای زوائدی بوده و تا ارتفاع 2/60 متر یا کمتر از کف کارگاه یا سکوی کار قرار کرفته اند و یا فاصله آنها تا یاتاقانهائی که بادست روغنکاری می شود کمتر از 90 سانتیمتر است بایستی طبق مقررات فصل اول تا چهاردهم قسمت اول این آئین نامه حفاظ گذاری شوند و حفاظ سپری شکل در این مورد بکار برده نشود.
ماده 46 - در کلاچهای ماهک دار بوش لغزنده بایستی روی
محور گیرنده حرکت نصب شود ( یعنی محوریکه پس از قطع کلاج در حال سکون میباشد) .

فصل دوم : چرخ دنده ها

ماده 47 - چرخ دنده های روباز ماشینها باید با یکی از وسایل زیر حفاظ گذاری شوند.
الف : بوسیله یک محفظه بسته .
ب : اگر چرخ دنده ها پره ای نباشد ممکن است روی تمام دنده ها را فقط بوسیله نقاب لبه دار حفاظ گذاری کرد.
چرخ دنده هائیکه با زنجیر کار میکنند.
ماده 48 - چرخ دنده ها و زنجیرهای موتور باید بطور کامل حفاظ گذاری و محصور شوند.

قسمت چهارم : فلکه ها

الف : دستورات و مقررات مربوط بحفاظ
ماده 49 - اگر قسمتی از فلکه ها تاارتفاع 6/2 متر یاکمتر از کف کارگاه یا سکوهای کارقرار گرفته باشد که تماس با آن ایجاد خطراتی نماید و همچنین فلکه های حامل تسمه یا کابلهای عمودی یا مورب باید در محفظه قفسی شکل بطرزی قرار داده شوند که تسمه یا کابل مربوطه را کاملاَ در بر گیرند در غیر این صورت فلکه باید دارای حفاظی باشد که تمام قسمت باز زیر آنرا تا بالای فلکه بپوشاند .
ماده 50 - حفاظها باید طبق مقررات فصل اول تا چهاردهم ساخته شوند.
ماده 51 - چرخ لنگرهائیکه بعنوان فلکه نیز از آنها استفاده میشود و در ارتفاع 2/6 متر یا کمتر از کف کارگاه قرار گرفته و فاصله آنها تا یاتاقانی که بادست روغنکاری میشود کمتر از 90 سانتیمتر باشد بایستی از سمت یاتاقان کاملاَ حفاظ گذاری شوند.
ب : فلکه های خراب یا بدون استفاده
ماده 53 - فلکه ترک خورده یا فلکه ایکه طوقه آن شکسته
باشد نباید مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 54 - فلکه هائیکه مورد مصرف نیستند باید از روی محور ناقل برداشته شوند.
ج : اثر رطوبت در روی فلکه ها
ماده 55 - نصب فلکه های چوبی در محلهائیکه در معرض رطوبت قرار دارند ممنوع است.
د : اثر خودرگی در مقابل مواد شیمیائی .
ماده 56 - در محلهائیکه فلکه ها در معرض خوردگی شدید قرار میگیرند باید موادی ساخته شوند که در مقابل خوردگی مقاوم باشند.
ه : طوقه های گرده ماهی ( محدب )
ماده 57 - فلکه های محرک و فلکه های گیرنده حرکت که تسمه روی آنها ثابت میباشد باید دارای طوقه های محدب باشند.
و : میزان کردن فلکه ها
ماده 58 - برای جلو گیری از سرخوردن و افتادن تسمه ها باید فلکه ها بدقت باهم میزان شده و محورشان موازی باشد.
ز : دستگاه ضامن تسمه
ماده 59 - در صورتی که فاصله یک فلکه از فلکه ثابت یا کلاج یا یاتاقان سقفی مجاور از پهنای تسمه مربوطه تجاوز نکند برای جلوگیری از افتادن تسمه از روی فلکه بطرفی که این فاصله کافی نیست باید یک ضامن نصب شود.
ماده 60 - در موقعی که محورهای محرک یا محورهای گیرنده حرکت مجهز به فلکه هائی باشند که در سر آزاد محور قرار گرفته باشند باید یک ضامن تسمه یا چنگک سقفی بکار برد.

قسمت پنجم : انتقال حرکت بوسیزله تسمه

فصل اول : مقررات مربوط بحفاظت

ماده 61 - وسایل انتقال حرکت از قبیل تسمه ، کابل یا زنجیر که تا ارتفاع 2/6 متر یا کمتر از کف کارگاه قرار دارند باید حفاظ گذاری شده باشند مگر در مورد تسمه های تخت که پهنای آنها 25 میلیمتر یا کمتر باشند و تسمه های گرد با قطر 10 میلیمتر یا کمتر.
ماده 62 - حفاظها باید مطابق با مقررات فصول چهارم تا چهاردهم از قسمت اول این آئین نامه ساخته شده باشند.
 

فصل دوم : تسمه های افقی

ماده 63 - در موقعی که شاخه زیری یک تسمه افقی در ارتفاع 2/6 متر یا کمتر از کف کارگاه یا سکوی محل کار قرار گرفته باشد حفاظ باید حداقل 38 سانتیمتر بالای شاخه روئی یا تا ارتفاع 2/6 متر ( هر کدام کوچکتر باشد ) قرار گیرد در هر حال ارتفاع قسمت فوقانی حفاظ از کف کارگاه غیر از حالتی که تسمه در حفاظی پوشیده نباید از 1/06 متر کمتر باشد.
ماده 64 - تسمه های افقی که در ارتفاع بیش از2/6 متر قرار گرفته و دارای شرایط زیر میباشند باید در تمام طول کاملاَ حفاظ گذاری شده و حفاظ تا سقف یا نزدیکترین دیوار مجاور ادامه پیدا کند.
الف : تسمه های با عرض بیش از 13 سانتیمتر
ب : تسمه هائیکه از روی راهروها یا محل کار عبور میکنند.
ج : تسمه هائیکه سرعت حرکت آنها بیش از 9 متر در ثانیه باشد
د : در صورتیکه فاصله محور محرک و محور گیرنده حرکت بیش از 3 متر باشد.
ماده 65 - اگر محل تسمه اجاره ادامه حفاظ را تا سقف یا تا دیوار ندهد حفاظ باید شاخه های روئی وزیری تسمه و همچنین طوقه فلکه ها را بطور کامل بپوشاند.
ماده 66 - بهنای حفاظ تسمه هائیکه در ارتفاع زیاد قرار
گرفته اند باید حداقل تا یک چهارم از عرض تسمه ها بیشتر باشد و این اضافه پهنا ممکن است تا 15 سانتیمتر از هر طرف ادامه یابد حفاظها باید بقدر کافی محکم باشند تا در موقع پاره شدن تسمه صدمه نبینند.
ماده 67 - در موقعی که شاخه های بالائی و پائینی تسمه های افقی طوری قرار گرفته باشند که عبور و مرور از وسط آنها میسر باشد سقف معبر یاقسمت زیر شاخه روئی تسمه و همچنین دیوارهای جانبی معبر ممکن است بوسیله حفاظ قفسی یا نرده ای محفوظ گردد لیکن محل عبور یا روی شاخه زیرین تسمه حتماَ باید با حفاظ غیر مشبک و محکم پوشیده شود.
 

قسمت ششم : انتقال نیرو بوسیله کابل – زنجیر یا تسمه لقمة

ماده 68 - در صورتیکه انتقال نیرو بوسیله کابل ، زنجیر یا تسمه لقمه که پهنا یا قطر آنها ازپنج سانتیمتر متجاوز باشد انجام گیرد این وسایل باید بهمان طریقی که در مورد تسمه هاس مذکور که در ارتفاتع قرار دارند گفته شد گذاری شود. عرض حفاظ باید از هر طرف اقلاَ 15 سانتیمتر بیشتر از عرض وسائل انتقال نیرو باشد.
ماده 69 - در صورتیکه انتقال حرکت بوسیله کابل انجام گیردو محل نصب طوری باشد که کنترل آن بسهولت مقدور نباشد باید:
الف : مجهز بوسایل خبری باشد ( زنگ ، چراغ و غیره ) تا در صورت پاره شدن بعضی از الیاف کابل دستگاه خبر بکار افتد.
ب : کاروسایل خبر و تامینیه مزبور باید بطزیقی باشد که در صورت غیبت ممتد متصدی مربوطه نیز اعلام خطر را ادامه داده و در صورت لزوم از ادامه کار دستگاه نیز جلوگیری نماید.
 

قسمت هفتم : انتقال حرکت قائم یا مورب

ماده 70 - وسائل ناقل حرکت قائم یا مورب که با کابل ،زنجیر یا تسمه لقمهخ کار میکند باید بوسیله یک حفاظ قفسی شکل که فلکه ها یا چرخ دنده های مربوطه را نیز در برگیرد حفاظت شود و در مورد وسایل ناقلی که ارتفاع آنها 2/6 متر یا کمتر از کف کارگاه میباشد حتماَ باید حفاظ محکم تری در نظر گرفته شود.
ماده 71 - تشمه ها، زنجیرها، تسمه های لقمه یا کابلها ی قائم یا موربی که روی فلکه ساده یا فلکه شیار دار و در ارتفاع بیش از 2/6 متر از کف کارگاه قرار گرفته اند وروی محل عبور یا محل کار واقع شده و سرعتشان 9 متر در ثانیه یا بیشتر است باید همانطوری که در تسمه های افقی و سقفی ذکر شد اززیر حفاظ گذاری شوند.

قسمت هشتم : تسمه های واقع در روی فلکه های پله

ماده 72 - تسمه ها و فلکه های پله ای که در ارتفاعی بیش از یک متر از کف کارگاه قرار دارند باید بوسیله صفحه فلزی قائمی در قسمت پیشانی فلکه ها محفوظ شوند این صفحه باید تا بالای بزرگترین پله فلکه ادامه داشته باشد. در صورتیکه فلکه های مذک.ر در ارتفاع کمتر از یکمتر قرار گرفته باشند باید در حفاظ قفسی شکل بقسمی محفوظ گردند که جابجا کردن تسمه عملی باشد.
 

قسمت نهم : فلکه هرز گرد تسمه کش

ماده 73 - فلکه هرزگرد تسمه کشی که کشش تسمه را بوسیله اهرم و وزنه تإمین مینماید باید با استحکام کافی ساخته و سوار شده باشد.
ماده 74 - کلاهک یاتاقان این نوع تسمه کشها باید دارای استحکام کافی باشد.
ماده 75 - آویز این نوع فلکه ها باید طوری محکم شده باشد که با پاره شدن تسمه سقوط نکند.
ماده 76 - وزنه های معلق برای تأمین کشش که امکان بوز خطر دارد باید بوسیله حفاظ قفسی شکل محفوظ گردد.
ماده 77 - در مئواردیکه جابجا کردن تسمه با دست انجام شود باید سعی کرد که از تسمه های بی انتها ( تمسه هائیکه یک پارچه ساخته شده اند) استفاده شود و در مواردیکه استعمال این نوع تسمه ها مقدور نباشد باید دو سر تسمه را بوسیله نخ چرمی یا روده یا سایر اتصالات غیر فلزی بیکدیگر دوخته یا وصل نمود.
ماده 78 - هیچ نوع سیم ، قلاب ، یا پرچ و بست فلزی برای اتصال تسمه هائیکه با دست جابجا میشود نباید بکار برد و حتی بهتر است در تسمه هائیکه با دست جابجا نمیشوند نیز از استعمال این نوع بستها مگر در مواردضروری خودداری شود.
ماده 79 - جابجا کردن یا انداختن تسمه یا کابل با دست در موقع گردش فلکه ممنوع است .
ماده 80 - تسمه ها یا کابلها باید بقسنمی انتخاب یا نصب و نگهداری شوند که تا حد ممکن دسترسی به آنها غیر مقدور باشد در مواردیکه تماس با تسمه یا کابل ضروری است بایستی از روی فلکه افتاده و دسترسی به آن آسان باشد.

قسمت دهم : یاتاقانها و وسایل روغن کاری

الف : یاتاقانها
ماده 81 - یاتاقانها باید در یک امتداد قرار گرفته و میزان شده باشند.
ماده 82 - روغن کاری با دست در موقع کار ماسینها ممنوع است مگر در محل روغن کاری احتمال بروز حادثه برای کارگر نباشد.
ماده 83 - روغندان یاتاقانهائیکه روغنکاری و دست زدن مستقیم بآنها خطرناک است باید مجهز بلوله هائی باشد که بمحل بدون خطر هدایت شده و از آنجا عمل روغنکاری انجام شود ( باستثنای یاتاقانهای بلبرنگی ، رولبرینگی ) که روغنکاری آن خودکار بوده و همچنین یاتاقانهائی که از سیستم روغنکاری مرکزی استفاده میکنند.
ماده 84 - یاتاقانهای وسایل انتقال که در ارتفاع زیادی قراردارند نباید در موقع حرکت با دست روغنکاری شوند مگر در مواقعی که از روی سکوی کار با روغندان های فشاری نوک دار طویل عمل روغن کاری انجام شود.
ماده 85 - فلکه هرز در صورتیکه بطور خودکار روغنکاری نشود باید مجهز بوسایلی باشد که در موقع ایستادن فلکه بهر وضع دلخواهی گریسکاری یا روغنکاری آن عملی شود.
ماده 86 - اگر یاتاقانها در حین کار با موقع روغنکاری سرریز نمایند بایستی طشتکی زیر آنها بطور ثابت نصب نمود که روغنهای اضافی در آن جمع شود.
 

قسمت یازدهم

فصل اول : ویائل کلی

ماده 87 - تمام ماشینهائی که بطور مکانیکی کار میکنند و دارای موتور محرک سرخود نیستند بایستی دارای یک کلاج باشند که در دسترس کارگر مربوطه باشد تا بتوان بسرعت و بسهولت ماشین را متوقف نموده یا بکار انداخت.

فصل دوم : کلیدهای قطع و وصل کننده

ماده 88 - کلیدهای فرمان الکتریکی ماشنینها و تأسیسات مختلف باید طوری ساخته و نصب شده باشند که بکار افتادن تصادفی آنها در نتیجه برخورد اشخاص و اشیاء غیر ممکن باشد.
ماده 89 - کلیدهائی که اهرم قطع و وصل کننده آنها درجهت افقی حرکت میکند حتی المقدور نبایستی بکار برده شود و در صورتیکه قرار شود ازچنین کلیدهائی استفاده بعمل آید اهرم آن حفاظ گذاری شود که با برخورد اشخاص و اشیاء ایجاد خطری ننماید.
 

فصل سوم : شستی کلیدها

ماده 90 - شستی های راه انداز ماشینها باید واجد شرایط زیر باشند.
الف : شستی های راه انداز ماشینها باید در قاب کلید طوری جاسازی شده باشد که از بدنه کلید پائین تر قرار گرفته یا دارای حفاظی باشد که از راه افتادن تصادفی آن جلو گیری بعمل آورد.
ب : کلید نباید طوری نصب گردد که شستی آن عمودی و روببالا قرارگیرد مگر اینکه سطح آن طوری پوشیده شده باشد که براه افتادن غیر ارادی آن ممکن نباشد.
ماده 91 - ماشین هائی که از نظر کارگر خطرناک است باید دارای چندین شستی توقف یا قطع حرکت باشد که درنقاط مختلف ماشین دردسترس متصدی مربوطه قرارگیرد.
ماده 92 - شسیتی های راه اندار باید سبزرنگ و شستی های توقف باید قرمز رنگ باشند مگر در مورد ماده 95 همین قسمت.
ماده 93 - الف: ارگر برای یک ماشین بیش از یک متصدی وجود داشته باشد هریک از متصدیان بایستی فرمان دگمه داری برای براه انداختن و توقف دستگاه نباید شروع بکار کند مگر در موقعی که شستی هادرآن باهم عمل نمایند مانند پرسهای مکانیکی و ماشین های خم کن.
ب : باید تدابیرمؤثری اتخاذ شود که اشخاص خارجی در منطقه خطرناک ماشین وارد نشوند.
ماده 94 - ماشینهائی که با دو یا چند موتور عمنل میکنند و دارای شستی های راه انداز مجزا هستند باید دارای یک یا چند شستی اصلی جهت توقف دستگاه باشند که بآسانی بتوان دستگاه را از کار بازداشت .
ماده 95 - در مورد ماده 94 همین قسمت شستی های اختصاصی موتورهای جداگانه نباید برنگ قرمزباشد.
 

قسمت دوازدهم : ترمزها

ماده 96 - ماشینهای سنگینی که در موقع قطع قوه محرکه تا مدتی بحرکت خود ادامه میدهند باید دارای ترمز های مؤثر و مطمئنی باشند و در موقه پیش امد خطر این ترمزها بایستی بطور خودکار عمل کنند.

قسمت سسیزدهم : دو شاخه

ماده 97 - فلکه هرز و فلکه ثابت مربوط به آن بایددارای یک دوشاخه دائمی بوده و طرز ساختمان آن طوری باشدکه مانع از لغزش تسمه از روی فلکه هرزبروی فلکه ثابت شود
ماده 98 - دو شاخه های مکانیکی باید مجهز بوسیله ای باشند که در حال عادی در وضعیت خلاص باقی بماند.
 

قسمت چهاردهم : اهرم کلاچ ها و دو شاخه تسمه ها

ماده 99 - دستگیره ها یا اهرم های فرمان کلاچها یا وسائل راه اندازی ماشینها باید دارای دسته در خارج از حفاظ باشند.
ماده 100 - سردسته دوشاخه تسمه یا کلاچ باید کروکی و تا حدامکان از منطقه خطرماشین دور بوده و دردسترس فوری متصدی باشد.
ماده 101 - سردسته دوشاخه تسمه نباید مستقیماَ بالای محل کار یا محل عبور واقع باشد.
ماده 102 - دسیتگیره کلیه کلاچها و دوشاخه های تسمه که از یک تیپ میباشند دریک کارگاه نصب شده اند ( باستثناء دستگیره هائیکه در 3 وضع عمل میکنند ) باید تمام در یک جهت کارکنند یعنی بطور مثال برای از کارانداختن ماشین تمام دریک جهت کار کنند یعنی بطور مثال برای از کار انداختن ماشین تمام بیک سمت حرکت نماید.

قسمت پانزدهم : پدالها

ماده 103 - پدال های نصب شده برای راه اندازی کلاچ یا دو شاخه تسمه باید در مقابل برخوردهای خطرناک اشیاء که ممکن است ماشینها را براه اندازد حفاظ گذاری شود.

قسمت شانزدهم : چنگک تسمه

ماده 104 - استعمال چنگک بجای دوشاخه تسمه میکانیکی ممنوع است.
ماده 105 - در موردیکه استعمال چنگک برای جا انداختن تسمه های واقع در ارتفاع زیاد ضروری و لازم باشد باید دارای قطری معادل با 40 الی 50 میلیمتر باشد تا در دست گرفتن آن به آسانی مقدور شود.
ماده 106 - طول چنگک ها باید از فاصلهشصت سانتیمتری کف کارگاه تا بالی فلکه باشد.
ماده 107 - پائین انداختن تسمه باید از روی فلکه محرک شروع شود.

قسمت هفدهم : تکیه گاه تسمه

ماده 108 - در مواقعی که استعمال فلکه هرز عملی نباشد تکیه گاههائی برای تسمه نصب میکنند که مجهز به غلطک ها یا وسایل دیگریست و از افتادن تسمه روی محور و چرخش آن جلوگیری میکند.
ماده 109 - تکیه گاههای تسمه باید محکم و بادوام ساخته شده و طوری عمل کند که حرکت تسمه از هر طرف بی خطر باشد.
ماده 110 - علاوه بر نصب وسائل قطع کننده هر ماشین باید در هر سالن یا قسنمتی از آن کلیدها یا دستگاههای قطع کننده امدادی نصب گردد بطوریکه کاملاَ مشخص و در دسترس بوده و بوسیله آن بتوان یک قسمت کامل یا یک قسمت مجزای محور انتقالات را از کار باز داشت.

قسمت هیجدهم : علائم خبری

ماده 111 - در موردی که تما ماشینها از محل پست فرمان کاملاَ مرئی نباشند باید دستگاههائی برای خبر قبل از براه انداختن ماشینها تعبیه نمود.
ماده 112 - این آئین نامه که مشتمل بر 112 ماده میباشد به استناد ماده 47 قانون کار تدوین و درسی امین جلسه شورایعالی حفاظت فنی مورخ 21/4/1340 بتصویب نهائی رسیده و قابل اجرا است.

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور

هدف از آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور 

كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آن عوامل فيزيكي ، شيميايي ، مكانيكي ، بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده ودر اثر اشـتغال بيمـه شـده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي ) جسمي و رواني ( در وي ايجاد مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد . مشاغل سـخت و زيـان آورموضوع اين ماده به دو گروه تقسيم مي شوند :
الف – مشاغلي كه صفت سخت و زيان آور با ماهيت شغلي وابستگي دارد اما مي توان با بكارگيري تمهيدات بهداشتي ، ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما سختي و زيان آوري آنها را حذف نمود .
ب- مشاغلي كه ماهيتاً سخت و زيان آور بوده و با بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني توسط كارفرما ، صفت سـخت و زيـان آوري آنهـا كاهش يافته ولي كماكان سخت و زيان آوري آنها حفظ مي گردد.
هدف ازاین آیین نامه شریح امور مربوط از فرآیند تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل، کمیته مشال سخت و زیان آور و تشریح سایر موارد قانونی مربوط به این مشاغل می شود.

آیین نامه تشخیص و تأیید مشاور خدمات فنی و ایمنی

هدف از آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون كار جمهوری اسلامی ایران به مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود كه جهت تأمین حفاظت فنی و صیانت از نیروی كار و منابع مادی كشور و به منظور مشاوره حفاظت فنی و ارائه خدمات ایمنی در محیط كار، براساس این آیین‌نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی پروانه صلاحیت اعطاء نماید

ماده 85 قانون کار 

این آیین‌نامه در چهارفصل و 15 ماده و 7 تبصره تدوین و در جلسه نهایی مورخ 6/4/86 شورای عالی حفاظت فنی تصویب و در مورخ 12/6/86 به تصویب نهائی وزیر كار و امور اجتماعی رسید.

شما می توانید با استفاده از لینک زیر این آیین نامه را دریافت کنید

راهنمای استفاده از ماسک در کودکان در شرایط COVID-19 در جامعه

استفاده از ماسک در کودکان در شرایط COVID-19 در جامعه

مطالب زیر بر اساس مستند ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در خصوص استفاده از ماسک در کودکان در اداره کودکان دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت ترجمه و تهیه شده است.
حقایقی دربارهی کووید 19 و کودکان

1- سازمان بهداشت جهانی و یونیسف استفاده از ماسک را توصیه می کنند. استفاده از ماسک به عنوان بخشی از بسته جامع مداخلات بهداشت عمومی می تواند از انتقال برخی از بیماری های ویروسی دستگاه تنفسی از جمله COVID-19 جلوگیری و آن را کنترل کند. رعایت سایر اقدامات از جمله حفظ فاصله فیزیکی، بهداشت دست، موارد تنفسی و تهویه مناسب در محیط های بسته برای کاهش شیوع  (SARS-CoV-2)عامل  COVID-19ضروری است.

2- بر اساس مطالعات انجام شده تنها یک تا هفت درصد موارد تأیید شده  COVID-19 از طریق تست های آزمایشگاهی، مربوط به کودکان است که در مقایسه با سایر گروه های سنی کمتر است.

3- تاکنون شواهد موجود نشان می دهد بیشتر موارد گزارش شده در میان کودکان، از طریق انتقال داخل خانواده ها است اگرچه ممکن است تحت تاثیر تعطیلی مدارس و در خانه ماندن کودکان نیز باشد.

 4- اگرچه حجم ویروس جدا شده از کشت ویروس در کودکان علامت دار، مشابه بزرگسالان است اما شواهد نشان می دهد که کودکان عمدتا عامل اصلی انتقال  COVID-19 نیستند.

 5- شواهد محدود نشان می دهد میزان شیوع بیماری در کودکان، نسبت به کودکان بزرگتر و بزرگسالان کمتر است.

 6- شواهد موجود در مورد مزایا و معایب استفاده از ماسک در کودکان برای پیشگیری از انتقال  COVID-19 محدود است.

 7- مطالعات نشان می دهد کودکان بین  5 تا  11سال در مقایسه با بزرگسالان، با پوشیدن ماسک به میزان قابل توجهی محافظت نمی شوند که احتمالاً مربوط به عدم تناسب سایز ماسک می باشد.

 8- میزان استفاده و مقبولیت استفاده از ماسک در بین کودکان بسیار متغیر است و از سطح بسیار پایین تا قابل قبول دیده شد که با گذشت زمان کاهش می یابد.

 9- مواردی مانند گرما، خارش، مشکلات تنفسی، ناراحتی، حواس پرتی، مقبولیت اجتماعی پایین و عدم تناسب ماسک با سایز کودک در کودکان در هنگام استفاده از ماسک گزارش شده است

شما می توانید این راهنما را از لینک زیر دریافت نمایید.

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز و باشگاه های ورزشی

مقدمه

شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی به عنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی به طور عمده ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند. براساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میتواند بروز نماید و موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذاتالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. با عنایت به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده میشود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک، دست و صورت با آب و صابون شستشو گردد. همه مراکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط، حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با مدیر یا سازمان مسئول می باشد.

دامنه کاربرد

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید- 19 (کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و مراجعین مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آییننامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقیاست.

شما می تونید ار لینک زیر این دستورالعمل را دریافت نمایید.

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار استخرهای شنا

مقدمه

شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی به عنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی به طور عمده ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند. براساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میتواند بروز نماید و موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذاتالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. با عنایت به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده میشود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک، دست و صورت با آب و صابون شستشو گردد. همه مراکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط، حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با مدیر یا سازمان مسئول می باشد.

دامنه کاربرد

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید- 19 (کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و مراجعین مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آییننامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقیاست.

شما می توانید از لینک زیر این دستورالعمل را دریافت کنید.

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز تفریحی آبی

مقدمه

شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی به عنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی به طور عمده ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند. براساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میتواند بروز نماید و موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذاتالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. با عنایت به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده میشود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک، دست و صورت با آب و صابون شستشو گردد. همه مراکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط، حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با مدیر یا سازمان مسئول می باشد.

دامنه کاربرد

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید- 19 (کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و مراجعین مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آییننامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقیاست.

شما می توانید از لینک زیر این دستورالعمل را دریافت کنید.

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

هدف از آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاه‌های کشور الزامی است.

این آیین نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در تاریخ 74/4/11  به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی رسید.

ماده 93 قانون کار

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها،‌در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار‌تشکیل خواهد شد.
‌تبصره ۱ - کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر‌شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌کردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
‌تبصره ۲ - نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها

هدف از آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها 

این آیین نامه با اهداف زیر مورد تصویب قرار گرفته است:
الف -تامین سلامت و بهداشت جسمی و روانی کارگران در هر شغلی که باشند و ارتقاء سطح آن.
ب - پیشگیري از حوادث و بیماريهاي ناشی از کار و حفاظت کارگران از خطراتی که سلامتی آنان را تهدید
مینمایند.
ج - بکار گماردن کارگران بکاري که متناسب با استعداد جسمی وروانی آنان باشد و به عبارت دیگر تطبیـق کار با کارگرو بالعکس.

این آیین نامه مشتمل بر 28 ماده و 6 تبصره به استناد ماده 47 قانون کار می باشد (این ماده از قانون کار به استناد مصوبه جلسه مورخ 1383/5/12 شورای عالی حفاظت فنی به ماده 85 قانون کار مصوب آبان ماده 1369 تغییر یافته است.). این آیین نامه از شش فصل به شرح زیر تشکیل شده است:
1- کلیات
2-سازمان
3- وظایف 
4- انتخاب و استخدام پزشکان
5- امور پرستاری 
6-محل و لوازم مراکز بهداشت کار 


ماده 85 قانون کار 

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

هدف ازآیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

هدف از این آیین نامه رعایت اصول ایمنی مرتبط با حمل و نقل در حیط های شغلی می باشد. این آیین نامه مشتمل بر 237 ماده به استناد ماده 47 قانون کار می باشد (این ماده از قانون کار به استناد مصوبه جلسه مورخ 1383/5/12 شورای عالی حفاظت فنی به ماده 85 قانون کار مصوب آبان ماده 1369 تغییر یافته است.). این آیین نامه از یازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

1- تعاریف2- کلیات 3- جرثقیل ها 4- جرثقیل های متحرک 5- جرثقیل متحرک موتوری 6- جرثقیل های بازویی 7- جرثقیل های متحرک زیرزمینی و جرثقیل های سکودار (بارچین) 8-چرخ چاه 9- جرثقیل های الکتریکی، بادی، زنجیری 10- جرثقیل قرقره ای  11- لوازم بلند کردن بار.
ماده 85 قانون کار 
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه

هدف از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در محیط کار

هدف از این آیین نامه رعایت اصول ایمنی و بهداشت عمومی در محیط های شغلی می باشد. این آیین نامه مشتمل بر 80 ماده و2 تبصره به استناد ماده 47 قانون کار می باشد (این ماده از قانون کار به استناد مصوبه جلسه مورخ 1383/5/12 شورای عالی حفاظت فنی به ماده 85 قانون کار مصوب آبان ماده 1369 تغییر یافته است.). این آیین نامه از یازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است:
1- ساختمان کارگاه 2- روشنایی کارگاه 3- تهویه و حرارت 4- جلوگیری از آتش سوزی و مبارزه با حریق 5- ماشین آلات، پوشش و حفاظت ماشین 6- وسایل الکتریکی 7- آب آشامیدنی 8- نظم و نظافت در کارگاه 9- نهارخوری 10- وسایل استحفاظی فردی 11- کمک های اولیه.

ماده 85 قانون کار 

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

هدف از آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

به منظور تامين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و ايمن سازي محيط كارگاه ها و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي مقررات اين آئين نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.

ماده 85 قانون کار 

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

‌تبصره - کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند