بستن

در چه مکانهایی از گوشی حفاظتی استفاده کنیم؟

سر و صدا از عواملی است که سیستم شنوایی را تحت تأثیر قرار می دهد که باید از گوشیهای حفاظتی در مقابل این عامل فیزیكی استفاده نمود. زمانی باید از گوشیهای ایمنی استفاده شود که در معرض صداهایی با شدت 85 دسی بل و بیشتر برای یك دوره زمانی 8 ساعته از کار قرار بگیرد، صداهای آزار دهنده وجود داشته باشد، یا صداهایی مانند انفجارهای کوتاه به گوش برسد.

انوع گوشی های حفاظتی
گوشی های بیرون گوش یا ایرماف (Ear Muff) به نوعی که روی لاله گوش قرار گرفته و مجموعه ساختمان گوش را بدون تماس مستقیم با آن محافظت می کند.

گوشی های داخل گوشی یا ایرپلاگ (Ear Plug) به نوعی که در داخل گوش و درون مجرای گوش خارجی قرار گرفته و آنرا مسدود و راه انتقال هوا را بطور نسبی مسدود می کند.

مقایسه ایرماف و ایرپلاگ
گوشی ایرماف بدلیل اینكه با قسمتهای داخل گوش مرتبط نمی باشد، مشكلات بهداشتی کمتری دارد. در مقابل استفاده مشترک از ایرپلاگ بین افراد، امكان انتقال عفونت های میكروبی و قارچی را از گوشی به گوش دیگر زیاد می کند، در حالی که این حالت در ایرماف صادق نیست. گوشی ایرپلاگ امكان انتقال آلوده کننده های محیطی را به داخل گوش شخص استفاده کننده زیاد می کند و عموماً باعث خارش می شود. گوشی ایرپلاگ سبكتر و مهمتر اینكه ارزانتر از گوشی ایرماف است. در مجموع با توجه به نكات ذکر شده استفاده از گوشی های ایرماف به لحاظ ویژگی های مثبت فراوان آن بیشتر توصیه می شود.
همچنین نوعی از گوشی وجود دارد که از جنس سیلیكون بوده و برای هر فرد بطور مجزا ساخته می شود که داخل گوش را می پوشاند. این نوع گوشی به گوشی قالبی موسوم است. در صورتی که صدا بیش از 111 دسی بل باشد، باید توأماً از گوشی ایرماف و گوشی داخل گوش استفاده شود.

توصیه می شود که افراد در معرض سر و صدا از گوشی هایی استفاده کنند که میزان جذب صدا توسط آنها در فرکانس های 511 الی 4111 هرتز فرکانس مكالمه کمتر و در فرکانس های دیگر جذب بیشتری داشته باشند تا راحتتر مكالمات همكاران و مسئولین خود را بشنوند، ضمن اینكه کاهش قابل ملاحظه ای در آلودگی صوتی فرکانس های دیگر داشته باشد. 

کافیست اولین گام را بردارید...